11 juli 2023 – ALGEMENE LEDENVERGADERING

,

Geacht BCG-lid,

Graag nodigen wij je uit voor de Algemene Ledenvergadering van BusinessClub Grou op dinsdag 11 juli 2023om 19.30 uur bij Hotel Oostergoo.

Tijdens de vergadering praten we je bij over de status van de Doarpskooperaasje Grou en de relatie met de BusinessClub Grou.

Het financiële overzicht ligt ter inzage bij de penningmeester, Mirjam Bos (Stationsweg 1 in Grou). De concept notulen en concept statuten worden na aanmelding persoonlijk gemaild.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen 2022
 4. Mededelingen, w.o. het programma rest 2023
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie 2023
 7. Status Doarpskooperaasje
 8. Pauze
 9. Verkiezing en benoeming bestuursleden
  1. Aftredend en niet herkiesbaar: Martijn Bijl
  2. Verdeling functies
  3. Invulling vacatures: belangstelling voor een rol in het bestuur? Laat het ons weten bij je aanmelding voor deze avond.
 10. Commissies
  1. Horeca
  2. Retail
  3. Industrie
  4. Watersport
 11. Wijziging statuten
 12. Rondvraag
 13. Sluiting en borrel

Via deze link kan je je tot en met vrijdag 7 juli aanmelden voor de vergadering.

Wij kijken ernaar uit om je op dinsdag 11 juli om 19.30 uur te ontmoeten bij Hotel Oostergoo.

Met vriendelijke groeten,

Ivo Krikke, Mirjam Bos, Sabina Rietveld, Martijn Bijl en Ronald Visser